tablica

 1. Program „Dobry start”

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) informujemy o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry start” ?

1.     Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2.    Osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

·         przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

·         przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

·         ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

·         ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,

·         w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

1.     Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2.    Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 

Kiedy złożyć wniosek?

1.     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

2.    Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3.    Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Co zawiera wniosek ?

1.     nazwę i adres organu właściwego; 

2.    dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3.    oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

4.    oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

5.    klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6.    inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym  w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

 

   II. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

 1. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. „Stypendium z budżetu województwa". Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w tym absolwenci), którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach, turniejach lub olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim i/lub przy odpowiednio wysokiej średniej ocen osiągnęli tytuły laureatów w konkursach, turniejach lub olimpiadach na poziomie wojewódzkim – mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);

 2. Pomorski program pomocy stypendialnej na rok szkolny 2018/2019. „Stypendium w ramach programu stypendialnego". Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej VI klasę szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli wysoką ogólną średnią ocen (5,0) oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości (6,0) i uzyskali minimum 8 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §30 ust.1 regulaminu – mogą ubiegać się o stypendia w ramach projektu pn. "Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019"realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu);

 3. Stypendium w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, uczęszczający co najmniej do VI klasy szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjów lub klas gimnazjalnych w szkołach innego typu, uczniowie szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych dla młodzieży, którzy są uczestnikami jednego z 19 projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” i aktywnie korzystają z form wsparcia oferowanych w tym Przedsięwzięciu strategicznym - mogą ubiegać się o stypendia w projekcie „Zdolni z Pomorza” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział IV Regulaminu).

Wniosek o przyznanie stypendium opisanego w ust. 1 i 2 może złożyć wyłącznie dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły. Termin składania wniosków w X LO w Gdyni upływa 10.07.2018r.

Wniosek o przyznanie stypendium opisanego w ust. 3 składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”.

Uczeń może ubiegać się równolegle o trzy rodzaje stypendiów.

Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP - https://des.pomorskie.eu/

 

   III. Stypendia pomostowe

O stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści pochodzący ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków:

 • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR,
 • lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
 • lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
 • lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl


  IV. Stypendium Fundacji Efekt Motyla dla zdolnych uczniów

 

Stypendium ma charakter naukowo-socjalny. Jest więc przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Kto może się ubiegać o stypendium?

Niepełnoletni uczniowie VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum i szkół średnich (licea, technika i szkoły zawodowe) mieszkający na terenach wiejskich.

Czy można ubiegać się o stypendium po ukończeniu 18 roku życia?

Nie, stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Stypendium jest adresowane do uczniów, którzy spełniają  łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • wykazują wysokie wyniki w nauce;
 • pochodzą z terenów wiejskich;
 • mają niewysoki dochód w rodzinie.

Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium?

Nie ustalono progu dochodów – spośród nadesłanych wniosków zostaną wybrane osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Jak aplikować?

Wypełniając wyłącznie elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2017/2018. Wniosek do pobrania: https://goo.gl/W2pQto

Do kiedy można składać wnioski?

01-15 lipca 2018r.

Ile wynosi stypendium?

Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 w transzach po 300 zł miesięcznie. Dodatkowo dla wybranych stypendystów Fundacja organizuje weekend motywacyjny w Warszawie w październiku 2018r.

Więcej informacji o stypendium: www.papilionis.org

www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   V. Fundusz stypendialny TALENTY

Fundacja wspiera młodych, zdolnych i wrażliwych społecznie ludzi, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań, odnoszą w nich sukcesy i mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami. Termin składania wniosków upływa z dniem 30.06.2018r. Więcej informacji na stronie: http://www.fundusz-talenty.pl

   VI. Stypendium akademickie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zdał egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku,
 • w roku akademickim 2018/2019 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
 • jest zameldowany na stałe w mieście lub wsi do 30 tys. Mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1260 PLN netto,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,
 • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

O przyznaniu stypendium decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków. Nabór rozpoczyna się 09 lipca 2018r. Więcej szczegółowych informacji w Regulaminie i na stronie: https://www.fejj.pl/.